°ÑÀ³€Ì
ƒ€ãÆ̑ó‘

º‘¥Ö:œ¹°™Ž ×¹° Žä
ÌÖ:S P º‘ÒŸ¿ÌÀ¬ÆÅ, S ó‘îŽ
×͍è:º¤Ÿ Ï«‘œÒÅ?

œ¹°™Ž ×¹° Žä œ‘¥—œ‘ÖÓ¿ şºŸ°¦
ô°ÅÀ‘ ô°ÅÀ‘ º™Å ×Ì —×™À‘
´°‘Ò´³ À‘şî —‘´³¿ ¾×‘¦¨Å ş°şî

(œ¹°™Ž)

‘«‘° ‘ª—ÆÖґŠ¯ş¥şî …òîݎÖ
¾¿şº‘Ò ş‘Ò—ÀÖґŠşº‘ª¥‘şÆ …òØŞÇÖ
À‘î‘À³€ÌÇşÒ ÀÖӍ¿¾ ב›Ž ×¹³
€À şº‘ª¨ ÀƙŽî‘şÆ € ş°Ñ¹° À¢œ‘şî
°‘À€ÌÉÅ ¾´±Ï¢Ÿ °™‘ä ºà´±Ï¢Ÿ
°›şÀ ŠÅ ÀîŸ ƒòñÅ ºà™ÓşÆ
ƒ¿ºş× —œ‘¹°›—‘¯¨ ÿ €ÇÖ è䙗‘èæ À‘À‘

œ¹°™Ž ×¹° À¢œ‘ò œ‘¥—œ‘ÖÓ¿ şºŸ×ş°ò
—œ‘ÖÒב —œ‘ÖÒב Š¯® µ‘ò —œ‘ÖÒב
ÖƑ«´°¿ şº ÿ ª¥ş×®Å °‘Ó

(œ¹°™Ž)

(×¹°³ ×¹°³ —º‘›—Òòì ƒòì À›Ò™ ÅÁ —‘ª¨›¦
‡›—›Å À›ÒÅ —º‘›Ž¥ş× À›€ÆÑ ‡ÖşÒ‘ÏÅ º‘¨›¦
À¤œæÅ ›ÀÅ €ÇÖ —‘¯¨ ÅÀ€î¿ º‘¦¥ בϛ¦
ÅÀ€î¿ º‘¦¥ בϛ¦ °¹°î´ş°‘Å —œ‘ÖÓ¿ º‘¨›¦)

‚ã‘î µ‘è ðґ Šòî´°‘ò µ‘ò —µî¢şœò
¸–Ò‘´°‘ò ‡ã¢şœò şµ‘ÇÖ ±îŠב¦ ¶òşîò
¾Ã¦™Å ˜¹°ÓşÒ ‡ò Àîœ ÿ æ¢şœ
ÿ 梜 æ¿»ïşÒ ‡òñŸÏ ±îÅ °Ø™
¾ØÖ µÖÒ ş°ïϙ —º‘òׯ¨ º‘´±Ï™
ƒòñÅ ‡òî °‘À°şÀ‘ À‘Àñ™¢ œÅÀ°şÀ‘
ƒ¿ºş× —œ‘¹°›—‘¯¨ ÿ ‡òîÏŽÖ ×‘ÅÀ‘

(œ¹°™Ž)º‘¥Ö:À‘ À‘œÅ ‚ã‘î —º‘¯®
ÌÖ:K J ˆŸ°‘ø, Ÿ×Ñ«Ò°‘
×͍è:º¤Ÿ Ï«‘œÒÅ?

À‘ À‘œÅ ‚ã‘î —º‘¯® À‘Àò ‡î™´°‘şî
µ‘€ã ‡¯¬ µ‘ò ‘´±Ï¹ş°ò À‘Àò …´°‘şî
¾ş×‘¨ ‹‹‹ ş°î‘¥
ş°şî‘¨ ‹‹‹ ÿƑ¨ Š Š

(À‘)

‚€œ ¸–é‘¢Ÿ şº‘› ¶ÒÚ ×¹°‘¢Ÿ ב›
—µÏ› —µÏ›¿ —º‘웍¿ —º‘웍 ‹şù‘şù‘
ˆ ‚€œ µ‘ò —‘¯¨ ×¹°‘Ö èä´ ş°ò—‘èã ×¹°‘Ö
ÀƛŽ™ Žé› Žé›Ž …雍 ‹şù‘şù‘
—׿ºÅ º¥ì³ º¥ì³ —׿ºÅ ×ãϳ ×ãϳ
—‘ª¨Å ºïÇşÒ ºïÇşÒ Šª¨Å …éØşÒ …éØşÒ ‹‹‹...

(À‘)

‘ÀÔґ Øşî‘°Å ‘°Ö Ø°‘ ØґœÅ
º¦´³¿ º¦´³ ‡¨™ ‡¨™ ‹şù‘şù‘
‚€œ ‚‘¿ »éÀ‘°Å ‘°Ö Ø°‘¿ »ÌבÅ
—°‘¨´³´ —°‘¨´³ 晍 晍 ‹şù‘şù‘
—‘¦°‘ò °×à³ °×à³ ¾¿şº‘Ö Í™³ Í™³
…éÚÅ —µÏ›³ —µÏ™³ …ҍŠÀƛ³ …雐³ ‹‹‹...

(À‘)