( )


   : Ϳ 
   : M.S.׵
   : 
  : L.R.

Ƒ̑ ͹ Ƒ̑
 鹰 Ƒ̑
׍ Ƒ̑
 ב̑
Ƒ̑ ͹ Ƒ̑
 鹰 Ƒ̑
׍ Ƒ̑
 ב̑

  ׀
  ׀
  ب
chorus: ...
љ  ب
chorus: 
ݐ ƙ ґ
 ґ
  ب
љ  ب
ݐ ƙ ґ
 ґ

Ƒ̑ ͹ Ƒ̑
 鹰 Ƒ̑
׍ Ƒ̑
 ב̑

Ʊ ̑
Ҏ 
chorus: 
 ґ
chorus: 
׹ ѿ љґ
 ґ

Ƒ̑ ͹ Ƒ̑
 鹰 Ƒ̑
׍ Ƒ̑
 ב̑
Ƒ̑ ..
Ƒ̑ ..
Ƒ̑ ..

( )