(Ãò º™Å şº‘Å ת)


º¥Å        : ³Ò‘º‘ÌÅ
ƒ€œ       : M.S.Øø×µ‘°ò
º‘¥Ö      : ¯«°‘œò
º‘¦Æ×эè : P.Ÿõ“Ò‘ & T.M.—œã¹°Ì̑óò

PS:
¾¤ª¨ òî›è —º‘òÀ¬ ²º´±Ö
º‘Ö —º‘›Ö —º‘›³ ºòğÍşÒ
TMS:
—º‘›Ö »é¹°‘ÕÅ ²ºÅ ‡Í¹°‘ÕÅ
ˆ€İè בâ׳ ¯­ÍşÒ
ƒ¹° ˆ€İè בâ׳ ¯­ÍşÒ
PS:
¾¤ª¨ òî›è —º‘òÀ¬ ²º´±Ö
º‘Ö —º‘›Ö —º‘›³ ºòğÍşÒ
TMS:
—º‘›Ö »é¹°‘ÕÅ ²ºÅ ‡Í¹°‘ÕÅ
ˆ€İè בâ׳ ¯­ÍşÒ
ƒ¹° ˆ€İè בâ׳ ¯­ÍşÒ

PS:
—œÖ×Ñè ƒÖÒ´±Ö žÌ‘ª¨Å »è€ã™
—º‘ò ׯ«™ Ž¯«´±Ö º‘Ö ¤
—œÖ×Ñè ƒÖÒ´±Ö žÌ‘ª¨Å »è€ã™
—º‘ò ׯ«™ Ž¯«´±Ö º‘Ö ¤
TMS:
¯­Ñ …¿»ª¨ ‘ş×Í ÿͪ¨
Òƛè ‚¨³ şœ‘êòê
ƒ°Æ›è ˆ›³ בâØòê
PS:
¯®é› ¯®é›
—º‘òñҍŠ¯¬Ö ‘®Å ׀Ì
¯®é› ¯®é›
¾¤ª¨ òî›è —º‘òÀ¬ ²º´±Ö
º‘Ö —º‘›Ö —º‘›³ ºòğÍşÒ
TMS:
—º‘›Ö »é¹°‘ÕÅ ²ºÅ ‡Í¹°‘ÕÅ
ˆ€İè בâ׳ ¯­ÍşÒ
ƒ¹° ˆ€İè בâ׳ ¯­ÍşÒ

PS:
À‘¬™´ ş°Ñ şº‘Ò €ÀǪ¨¿ —º‘ª¦ª¨
ÀÌ‘óò —œÖכè ؀ãƑ¨Å
À‘¬™´ ş°Ñ şº‘Ò €ÀǪ¨¿ —º‘ª¦ª¨
ÀÌ‘óò —œÖכè ؀ãƑ¨Å
TMS:
¯«‘¦ ׀ãÆÕÅ ‘Ž°¿ ¾™æÅ
¯ş« …ò şÀïÇÖ ¶İґ¨Å
ƒÖґ° …èã›è …éב¨Å
PS:
¯®é› ¯®é›
—º‘òñҍŠ¯¬Ö ‘®Å ׀Ì
¯®é› ¯®é›
¾¤ª¨ òî›è —º‘òÀ¬ ²º´±Ö
º‘Ö —º‘›Ö —º‘›³ ºòğÍşÒ
TMS:
—º‘›Ö »é¹°‘ÕÅ ²ºÅ ‡Í¹°‘ÕÅ
ˆ€İè בâ׳ ¯­ÍşÒ
ƒ¹° ˆ€İè בâ׳ ¯­ÍşÒ
¾¤ª¨ òî›è —º‘òÀ¬ ²º´±Ö
º‘Ö —º‘›Ö —º‘›³ ºòğÍşÒ
º‘Ö —º‘›Ö —º‘›³ ºòğÍşÒ

(Ãò º™Å şº‘Å ת)